Kaupluse tingimused

GETSTYLE kaupluse tingimused

I. Üldsätted

1. Osaühingu JSC GETSTYLE internetipoe tingimused kehtivad kauba ostmisel GETSTYLE’i internetipoest, mis asub aadressil  www.getstyle.ee.
2. GETSTYLE’il on õigus kaupluse tingimusi omal äranägemisel ja ilma eelnevalt sellest ette teatamata muuta. Poes ostude tegemise hetkel rakendatakse kliendi suhtes tellimuse esitamise hetkel kehtivaid (märge tellimusel). 
3. Kliendil ei ole võimalust esitada kaubatellimust GETSTYLE’ile, kui ta ei ole poe reeglitega tutvunud. Klienti peetakse kõigil  juhtudel e-poe tingimustega tutvunuks ja nendega nõustunuks, kui ta enne ostu sooritamist klikib lingil „Nõustun“. Juhul kui klient osaliselt või täielikult ei nõustu kõigi või osade tingimustega, on ta kohustatud tellimuse esitamata jätma (tellimusest loobuma), vastasel juhul peetakse teda kõigi poe tingimustega tutvunuks ja nendega tingimusteta nõustunuks.   
4. GETSTYLE vabastatakse kogu vastutusest juhul, kui kahju on tekkinud seetõttu, et klient ei pööranud talle esitatud soovitustele ja oma kohustustele tähelepanu, kuigi talle selline võimalus oli antud.

II. Privaatsus

1. Soovides GETSTYLE’i poest kaupa tellida, peab klient end registreerima GETSTYLE’i koduleheküljel, sisestades oma kasutajatunnuse ja salasõna. GETSTYLE kinnitab, et ainult registreerimisfakt veel ei tähenda, et kliendile saadetakse informatsioonilise sisuga teateid, välja arvatud kauba tellimiseks ja kohaletoimetamiseks vajalikud teated. Kui klient soovib saada GETSTYLE’i informatsioonilise sisuga teateid, on tal vastav valikuvõimalus.       
2. Tellimusele peavad olema märgitud kauba kättetoimetamiseks vajalikud kliendi isiklikud andmed: ees- ja perekonnanimi; aadress, kuhu kaup toimetatakse; telefon; muud kauba kättetoimetamiseks vajalikud andmed. GETSTYLE kinnitab, et nimetatud andmeid kasutatakse ainult kauba tellimise ja kättetoimetamise eesmärgil. GETSTYLE  on kohustatud mitte avaldama nimetatud informatsiooni kolmandatele isikutele, välja arvatud GETSTYLE’i  partnerid, kes tegelevad kauba kättetoimetamisega või pakuvad teisi, kliendi tellimuse esitamise või täitmisega seotud teenuseid.  Ükskõik millised kliendi isikuandmete kolmandatele isikutele avaldamise erandid kuuluvad alati kliendiga kooskõlastamisele. Kõigil teistel juhtudel võib kolmandatele isikutele avaldada kliendi isikuandeid ainult EL normatiivaktides sätestatud juhtudel. 
3. Klient, registreerides end GETSTYLE’i poe kasutajaks ja tellides sealt kaupa, on kohustatud hoidma oma liitumisandmeid saladuses ja neid mitte kellelegi avaldama.  Samuti kinnitab klient, et ta on täisealine ja et tal on õigus GETSTYLE’i  poest kaupa tellida. Juhul kui klient on oma liitumisandmed avaldanud kolmandatele isikutele, on GETSTYLE täielikult vabastatud ükskõik millisest sellega seotud vastutusest.   
4. Klient kinnitab pärast reeglitega tutvumist, et teda on teavitatud sellest, et GETSTYLE’i poes surfides saadetakse tema arvutisse küpsiseid (väike andmeplokk, mida saadetakse veebiserverist)
5. GETSTYLE kinnitab, et püüab kasutada klientide andmekaitseks kõige uusimaid tehnoloogiaid.

III. Tellimuse esitamise kord ja tingimused

1. Klient valib endale poe internetileheküljel endale sobivad kaubad ja vastavalt tema valikule vormistatakse ostukorv.  
2. Kui valitud kaubad on ostukorvis, peab klient sisestama kaua kättetoimetamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanime, kättetoimetamise aadressi, telefoni ja võimaliku vajaliku lisainformatsiooni tellitud toodete kohaletoimetamiseks. GETSTYLE kinnitab, et kliendi polt esitatud andmeid kasutatakse ainult kauba müügi ja kättetoimetamise eesmärgil, järgides EL normatiivaktides sätestatud isiku andmekaitse nõudeid.    
3. Seejärel valib klient ühe võimalikest GETSTYLE’i  poes kauba eest tasumise viise (täpsemalt vt. reeglite IV osa).   
4. Viimases aknas genereeritakse kõik klienti poolt esitatud andmed, ning enne tellimuse lõplikku kinnitamist peab klient kontrollima, kas kõik esitatud andmed on õiged ja vastavad tema soovile. Kliendil on võimalik enne tellimuse ärasaatmist GETSTYLE’ile parandada andmetes olevaid vigu. Kliendil on võimalus ka pärast tellimuse esitamist korrigeerida kauba kättetoimetamiseks vajalikke isikuandmeid. Klient ei saa kinnitada tellimust enne seda, kui on ära märkinud, et on tutvunud ja nõustub GETSTYLE’i  poe reeglitega. Juhul, kui klient ei ole tutvunud poe reeglitega enne kauba valimist, on ta kohustatud seda tegema enne tellimuse ja selles olevate andmete kinnitamist.  
5. Pärast kliendipoolse tellimuse kinnitamist saadetakse tellimus GETSTYLE’ile. Tellimus loetakse esitatuks sellest hetkest, kui GETSTYLE on tellimuse kätte saanud. Samuti peetakse sellisel juhul kliendi ja GETSTYLE vaheline leping sõlmituks. Kuid nimetatud lepingu täitmine muutub kohustuslikuks alles sellest hetkest, kui GETSTYLE  saab kliendi poolt valitud pangast  kinnituse, et tellitud kauba eest on tasutud.    
6. Kui klient on esitanud tellimuse, siis saadab GETSTYLE’i  süsteem kliendile automaatselt e-kirja, kuhu on märgitud tellitud tooted ja kliendi poolt esitatud andmed.  
7. Kui GETSTYLE on saanud pangast teate, et pangaarvele on laekunud raha poest ostetud kauba eest, saadetakse märgitud e-posti aadressil kliendile teade. Panga poolt saadetud teate kättesaamist loetakse kliendi ja GETSTYLE’i  vahel sõlmitud lepingu täitmise alustamise hetkeks.  
8. Kliendi esitatud tellimus säilitatakse GETSTYLE’i  andmebaasis vastavalt Euroopa Liidus sellelaadsete andmete säilitamise tähtaega sätestavate normatiivaktide nõuetele. 
9. Kõigil juhtudel loetakse, et klient on  tellimusel esitamisel on tutvunud ja tingimusteta nõus kõigi GETSTYLE’i  poe reeglitega nagu ka kõigi teiste tellimusel märgitud tingimustega.   
10. Leping koostatakse eesti keeles ja selle täitmisel lähtutakse eesti keelst.

IV. Garantiid ja kauba hinna määramine

1. GETSTYLE’i poes on iga kauba juurde märgitud selle omadused.   
2. GETSTYLE teatab ja klient kinnitab, et on tutvunud sellega, et poes olevad kaubad võivad oma suuruse, värvi, kuju või teiste omaduste poolest olla erinevad oma reaalsest suurusest, kujust või värvist kasutatava monitori eripära tõttu.  
3. Tellimuse e-poes esitamisega nõustub klient sellega, et ta on kohustatud maksma kauba eest tellimuses märgitud hinna.  
4. Hinnad poes ja tellimuses on märgitud kroonides koos käibemaksuga.  
5. GETSTYLE’i poolt müüdav kaup vastab tellimuses sätestatud tingimustele. Juhul, kui kliendile edastatud kaup ei vasta tellimuses esitatud nõuetele, teatab klient sellest koheselt teatama e-posti teel GETSTYLE’ile, ning viimane on kohustatud kasutusele võtma kõik meetmed olemasolevate puuduste kõrvaldamiseks, kui mainitud puudused tekkisid GETSTYLE’i või selle nimel tegutsevate kolmandate isikute süü tõttu.  
6. GETSTYLE’i kohustused kauba suhtes:
6.1. GETSTYLE on kohustatud üle andma kvaliteetse ja tellimuses märgitud nõuetele vastava kauba. 
 6.2. GETSTYLE on kohustatud tarnima kliendile kaupa, mis vastab tellimuses märgitud hulgale. GETSTYLE ei vastuta tarnitud kauba ebatäpse hulga eest juhul, kui klient on GETSTYLE’ile esitatud tellimusesse märkinud valed andmed.   
6.3. GETSTYLE tarnib kliendile kõigil juhtudel tellimuses olevate kriteeriumitele vastava kaubavaliku.  
6.4.Juhul kui tellimus on esitatud teatud esemete komplekti kohta, on GETSTYLE  kohustatud tarnima kliendile kõik komplekti kuuluvad esemed.     
6.5. Kaup toimetatakse kätte pakituna, arvestades kauba olemust ja nii, et kaup oleks sobiv otstarbekohaseks kasutamiseks.  

V. Kauba eest tasumise kord ja tähtaeg

1. Klient tasub kauba eest GETSTYLE’i poes sätestatud makseviisil: kas Paypal süsteemi kaudu või tehes ülekande UAB GETSTYLE pangaarvele. Maksimaalne COD (Cash on Delivery) summa - 140 EUR.
2. Klient on kohustatud tellitud kauba eest koheselt tasuma või ta kaotab õiguse kauba kättetoimetamise tähtaja rikkumist puudutavate pretensioonide esitamisele, kuna kliendi poolt tellitud kaubasaadetis koostatakse alles pärast seda, kui GETSTYLE’i  arvele on laekunud tasu kauba eest.

 

VI. Kauba tagastamine

1. Kliendil on võimalus vahetada talle kättetoimetatud esemed teistsuguste analoogiliste esemete vastu, mis erinevad oma mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või komplekti poolest või tagastada talle mittesobiv toode.  
2. Sellist õigust võib klient kasutada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest (arvestades hetkest kui klient või tema esindaja allkirjastab tellimuse kätesaamise lehe). Selline õigus on seotud sellega, et klient ei ole rahul teatud toote mõõtmete, kuju, värvi, mudeli või vastava komplektiga.  
3. Kaupa võib vahetada või tagastada ainult juhul, kui vahetatav või tagastatav kaup vastab järgmistele nõuetele:  
a) seda ei ole kasutatud;
b) see ei ole rikutud;
c) kauba tarbimisomadused on säilinud;
d) see ei ole kaotanud oma kaubanduslikku välimust.
Muutusi pakkematerjalis, mis on tekkinud kauba ülevaatusel, ei peeta oluliseks kaubandusliku välimuse rikkumiseks. Kõigil juhtudel peab kauba tagastama originaalpakendis, kaasaarvatud kaubalt kõrvaldamata GETSTYLE’i plomm  ja tootja    markeering. Kauba tagastamisel on klient kõigil juhtudel kohustatud esitama GETSTYLE’i kauba hankedokumendid.     
4. Kui soovite kaupa tagastada, saatke e-kiri aadressil: [email protected] Iga juhtumit käsitletakse eraldi.  
5. Kaup kuulub vahetamisele või tagastamisele ainul sel juhul, kui see vastab käesolevates reeglites sätestatud nõuetele. Tasutud hind tagastatakse hiljemalt 14 päeva jooksul tagastuslehe allkirjastamisest alates. Tagastamisele ei kuulu tasu kauba kättetoimetamise eest.

 

VII. Kauba kättetoimetamine

1. GETSTYLE on kohustatud toimetama kauba kätte menüüs märgitud aja jooksul, mis vaheldub 3-20 tööpäevani. Nimetatud tähtaeg ei kehti juhul, kui GETSTYLE’i  laos ei ole vajalikku kaupa ning klienti on sellest informeeritud, et tema tellitud kaupa hetkel laos ei ole. Samas nõustub klient, et erandjuhtudel võib kauba kättetoimetamine hilineda ettenägematutel asjaoludel. Sellisel juhul kohustub GETSTYLE koheselt võtma ühendust kliendiga ja kooskõlastama viimasega kauba kättetoimetamise küsimused.    
2. Klient on kohustatud kaupa tellides märkima ära kättetoimetamise koha ja isiku, kes kauba vastu võtab.  
3. Klient on kohustatud kauba ise vastu võtma. Juhul, kui ta ei saa kaupa ise vastu võtta ning kaup on kättetoimetatud märgitud aadressile ja vastavalt teistele kliendi poolt esitatud andmetele, ei ole kliendil õigust esitada GETSTYLE’ile  pretensioone kauba kättetoimetamise kohta valele isikule.     
4. GETSTYLE’i poest tellitud kaup edastatakse kliendile  volitatud kulleriteenistuse vahendusel. Kättetoimetamise aeg on märgitud ka kliendile saadetud tellimuse kinnitusel.  Juhul kui klient ei saa kindlaksmääratud ajal kaupa vastu võtta, on ta kohustatud koheselt sellest teatama e-posti teel  [email protected]
5. GETSTYLE vabastatakse kõikidel juhtudel vastutusest kauba kättetoimetamise tähtaja rikkumise eest, kui kaup ei ole edastatud kliendile õigeaegselt või ei ole seda kätte taoimetatud kliendi süü tõttu või kliendist sõltuvatel asjaoludel.   
6.  Klient on kohustatud koheselt GETSTYLE’ile e-posti teel teatama kui kaup tuleb kohale rikutud, muljutud või muul viisil rikutud pakendis; samuti ka juhul, kui saadetises olevad kaubad ei vasta tellitud kaubale või tellitud kogusele, saadetises on mittetäielik komplekt, vales suuruses või mõõtmetes kaup.   
7. Kui kulleri poolt kliendile kättetoimetatud saadetise pakend on muljutud, märg või muul viisil väliselt rikutud on klient kõikidel juhtudel kohustatud kulleri poolt esitatavale saadetise kättetoimetamise kinnitusele selle üles märkima (kirjutama sellealase märkuse) või koostama  eraldi akti nimetatud puuduste kohta. Seda on klient kohustatud tegema kulleri juuresolekul. Kui nii ei ole toimitud, vabastatakse GETSTYLE vastutusest kliendi ees rikutud kauba eest, mille rikutus tulenes rikutud pakendist ja klient ei kirjutanud sellealast märkust saadetise kohaletoimetamise kinnitusele.    
8. Juhul kui klient kauba vastuvõtmisel ei märka et saadetises olevat ebasobivat kaubakomplekti või kättetoimetatud kauba suurus, värv või teised mõõtmed ei vasta tellitule, on ta kohustatud sellest koheselt GETSTYLE’i  informeerima.

VIII. Muud sätted


1. Kõik teated GETSTYLE’ile edastatakse e-posti teel [email protected].ee. 
2. Leping koostatakse ja seda täidetakse riiklikus (eesti) keeles, kuid kliendi ja GETSTYLE’i vaheline suhtlemine toimub inglise, vene ja leedu keeles.   
3. Kliendil on õigus 7 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist lepingust loobuda ilma mingite lisatingimusteta ja kohustuseta märkida lepingust loobumise põhjus. Tähtaja arvestamine algab sellest hetkest, kui kaup on vastavalt lepingule (tellimusele) kliendile üle antud.  
4. Klient võib vastavat võimalust kasutada ainult sellisel juhul, kui ese (kaup) ei ole rikutud või selle välimus oluliselt muutunud, ning kui seda ei ole kasutatud (selliseid pakendi muutusi, mis olid vajalikud pakendi avamiseks ja kauba ülevaatamiseks ei peeta olulisteks).   
5. GETSTYLE on kohustatud hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kliendilt lepingust loobumise teate saamist võtma kasutusele vajalikud meetmed, et taastada enne lepingu sõlmimist olnud olukord.